Chi tiết tin - Phường 2 - Đông Hà

Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia” Phường 2 năm 2023

9:13, Thứ Sáu, 30-6-2023

/documents/39955/0/KH_tri%E1%BB%83n_khai_TH_%C4%90%E1%BB%81_%C3%A1n_06_Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng_2_n%C4%83m_2023_lan_1.pdf/d6466829-8ec3-d451-32dd-86f032634188?t=1688091112406

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn