Chi tiết tin - Phường 2 - Đông Hà

Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 của UBND Phường 2

16:57, Thứ Năm, 13-7-2023

FILE: /documents/39955/0/KE_HO%E1%BA%A0CH_TH%E1%BB%B0C_HI%E1%BB%86N_CCHC_NAM_2023_P2.pdf/6f5b0353-ec22-f115-34db-fb29f405972e?t=1688088796905

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND phường về CCHC nhà nước Phường 2 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, UBND Phường 2 ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 10/12/2021 của Thành ủy Đông Hà về việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị.

- Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của phường; Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của phường phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; xây dựng nền hành chính ngày càng tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động thông suốt, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ được giao; phục vụ công dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Nâng cao thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của UBND phường.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục xác đinh: Đẩy mạnh công tác CCHC, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tổ chức, triển khai thực hiện và gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của phường và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức chuyên môn thuộc UBND phường, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai các nhiệm vụ CCHC năm 2023; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả tốt của công tác cải cách hành chính trong thời gian qua; đổi mới trong tư duy và hành động, đẩy mạnh triển khai các mô hình, giải pháp mới, sáng tạo; đồng thời tiếp thu, học tập, vận dụng phù hợp giải pháp, cách làm hay, có hiệu quả của các cơ quan, địa phương khác.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Cải cách thể chế

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong áp dụng, triển khai và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh trong thực hiện; thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện và đề xuất điều chỉnh các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

- Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Công khai, minh bạch văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện theo dõi thi hành pháp luật; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt gắn kết với quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Tiếp tục thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Niêm yết công khai đúng quy định tại bộ phận Một cửa và trên Cổng thông tin điện tử của phường, thành phố để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.  

- Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện; đề xuất cấp có thẩm quyền về đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề xuất bãi bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; đề xuất bãi bỏ các thành phần hồ sơ không cần thiết, không hợp lý; tích hợp, cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ không cần thiết hoặc có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ thông tin và các cơ sở dữ liệu điện tử sẵn có.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tập trung hoàn thiện các quy trình thủ tục hành chính liên thông, rõ thời gian, rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong từng bước của quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Nâng cao trình độ, năng lực và thái độ làm việc của cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính. Rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phn tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường.

- Triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường giai đoạn 2020-2025 theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 20/2018/NĐ-CP ngày 14/02/2018 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc giám sát thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính. Thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức.

- Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính một phần, toàn trình. Có cơ chế, giải pháp quyết liệt để khuyến khích các cơ quan, đơn vị đăng ký và gia tăng thực hiện số thủ tục hành chính mức độ cao. Phấn đấu tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ cao đạt tối thiểu 50%, trong đó tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt tối thiểu 30%.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Thường xuyên rà soát, xây dựng vị trí việc làm của các công chức chuyên môn phù hợp với các quy định mới của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành làm cơ sở cho việc giao biên chế, số người làm việc chính xác, khoa học.

- Thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp quản lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo hợp lý, gắn với quyền hạn và trách nhiệm giữa các cấp. Triển khai các biện pháp theo dõi, kiểm tra, giám sát hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đã phân cấp.

4. Cải cách chế độ công vụ

- Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo yêu cầu trong tình hình mới. Đưa vào danh sách tinh giản biên chế đối với các trường hợp dôi dư theo vị trí việc làm hoặc có trình độ đào tạo không phù hợp, không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm phù hợp với điều kiện của địa phương; thực hiện hệ thống chính sách khuyến khích cán bộ, công chức học tập và tự học, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc áp dụng chế độ chính sách tiền lượng (dự kiến áp dụng từ 01/7/2023) đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; quan tâm thực hiện công tác nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn góp phần tạo động lực cho cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ công vụ.

- Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức phường và thực hiện cơ chế quản lý, chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức phường, những người hoạt động không chuyên trách ở phường đúng quy định.

- Thực hiện đúng quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý, đề nghị xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm.

- Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; gắn việc đào tạo với quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ; chú trọng bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm theo quy định nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, công chức; khuyến khích cán bộ, công chức học tập và tự học tập, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức theo các quy định của pháp luật. Đổi mới phương pháp, các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ; thực hiện đúng quy định về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp sai phạm.

- Áp dụng có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ, công chức.

- Triển khai nhằm đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026, trong đó giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 5% biên chế hành chính.

5. Cải cách tài chính công

- Tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý tài chính công theo đúng quy định của pháp luật.

- Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

- Đẩy mạnh thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

- Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là trong lĩnh vực đầu tư công và quản lý tài sản công.

- Kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước chi thường xuyên và đầu tư công. Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước; thực hiện tốt quy định về quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Thực hiện các giải pháp nhằm giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch năm. Rà soát tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn để đưa ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện có hiệu quả các dự án. Phấn đầu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường năm 2022

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

- Triển khai các giải pháp xây dựng chính quyền số gắn với xây dựng đô thị thông minh theo Kế hoạch số 2401/KH-UBND ngày 26/11/2022 về việc chuyển đổi số thành phố Đông Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt động của Chính quyền địa phương năm 2023 góp phần nâng cao chỉ số CCHC của thành phố.

- Tập trung triển khai ứng dụng triệt để chữ ký số chuyên dùng trong chỉ đạo điều hành công việc, giải quyết thủ tục hành chính và gửi nhận văn bản điện tử của UBND phường

- Chỉ đạo việc đẩy mạnh hiệu quả triển khai thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng phường và 05 Tổ công nghệ số các khu phố đã được thành lập

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1907/KH-UBND ngày 15/10/2019 của UBND thành phố Đông Hà về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, gắn với xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà, Kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 05/10/2020 của UBND thành phố về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 và giai đoạn 202 -2025 và Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 12/10/2020 của UBND phường.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành tiếp tục triển khai Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo quy định của tỉnh, thành phố, hướng dẫn của Phòng Nội vụ thành phố.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các cuộc thi tìm hiểu về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, Trung ương, tỉnh, thành phố về công tác CCHC.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND phường.

- Gắn kết quả cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính.

- Tăng cường công tác kiểm tra CCHC, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND, Chủ tịch UBND giao tại các bộ phận liên quan thuộc UBND phường nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao và chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính.

8. Duy trì và nâng cao các chỉ số: Chỉ số CCHC (PAR INDEX); Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); Chỉ số hài lòng người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn phường (SIPAS)

- Xây dựng Kế hoạch và thực hiện các biên pháp, giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính (PAR INDER); Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); Nâng cao chỉ số cải cách hành chính và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND phường trong năm 2023.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chỉ số; các phương pháp tuyên truyền cần đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đăng tải các bài viết trên Trang thông tin điện tử phường.

- Gắn kết quả công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 (chi tiết các nhiệm vụ tại Phụ lục của Kế hoạch này).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ CCHC tại UBND phường theo phân cấp ngân sách.

2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất trong công tác CCHC: Giao Công chức Tài chính – Kế toán phối hợp với ban, ngành, cá nhân liên quan rà soát, thẩm định, trình UBND thành phố quyết định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các công chức chuyên môn căn cứ Kế hoạch này để triển khai thực hiện; Thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC và nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; Phối hợp có trách nhiệm, đạt hiệu quả cao trong tham mưu đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của Ủy ban nhân dân phường năm 2023.

2. Bộ phận Văn phòng có trách nhiệm giúp UBND phường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện công tác CCHC trên địa bàn, đồng thời tham mưu giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND phường. Tham mưu các giải pháp nhằm tăng tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành một phần, toàn trình; thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thực hiện chế độ báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.

3. Bộ phận Tư pháp chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục tăng cường thực hiện Công văn số 1989/UBND-VP ngày 29/9/2022 của Văn phòng HĐND&UBND thành phố Đông Hà về việc triển khai thu phí, lệ phí tập trung bằng biên lai điện tử tại các phường

4. Bộ phận Kế toán - Tài chính chịu trách nhiệm tham mưu UBND phường nội dung cải cách tài chính công; thực hiện nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của phường năm 2023.

5. Bộ phận Văn hóa xã hội Chịu trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023; thực hiện có hiệu quả việc áp dụng chữ ký số, chứng thư số; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC; xây dựng chuyên mục, tin, bài, phóng sự về tình hình triển khai và những kết quả nổi bật của công tác CCHC tại địa phương. 

Căn cứ Kế hoạch này, các bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức phường nghiêm túc thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND phường về kết quả nhiệm vụ được giao./.

(VP UBND Tổng hợp)

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn