Chi tiết tin - Phường 2 - Đông Hà

Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch Phổ biến, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024

7:25, Thứ Ba, 27-2-2024

KẾ HOẠCH

Phổ biến, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV thông qua

tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ

phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024

 
 

                                   

              Thực hiện Công văn số 227/HĐPH ngày 01/02/2024 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Trị về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND thành phố Đông Hà về phổ biến, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024, UBND Phường 2 xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả 9 Luật, 11 Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; các chỉ thị của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024 nhằm đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

- Tiếp tục nâng cao hiểu biết về pháp luật cho Nhân dân; tăng cường năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước; phát huy vai trò của cán bộ, công chức và người lao động trong việc gương mẫu chấp hành pháp luật, nắm vững, thực hiện tốt các quy định của pháp luật nói chung và các quy định của pháp luật liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị mình nói riêng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2. Yêu cầu

- Phổ biến, giáo dục, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết mới ban hành kịp thời, hiệu quả.

- Đổi mới hình thức phổ biến, tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 và các chỉ thị của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành

1.1. Các luật gồm:

- Luật Căn cước.

- Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

- Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Luật Nhà ở (sửa đổi).

- Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

- Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

- Luật Viễn thông (sửa đổi).

- Luật Đất đai (sửa đổi).

- Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

1.2. Các Nghị quyết gồm:

- Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

- Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

- Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

- Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024.

- Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ.

- Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

- Nghị quyết về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

- Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.

- Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

- Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

1.3. Các Chỉ thị gồm:

 - Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp;

- Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới;

- Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

2. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Tết Giáp Thìn năm 2024

- Yêu cầu các ban, ngành của UBND phường; đề nghị UBMTTQVN phường và các tổ chức thành viên phổ biến, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Cán bộ, công chức khi thực thi công vụ cần chú trọng phổ biến, vận động cán bộ, Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần hướng tới nâng cao ý thức tự giác của Nhân dân trong thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, nhất là xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy; sử dụng pháo và vật liệu nổ; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, đánh bạc…); phòng cháy, chữa cháy; cư trú, xuất nhập cảnh; an ninh thông tin, an toàn mạng; phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm; an toàn thực phẩm; các hoạt động tổ chức lễ hội…

- Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn bảo đảm thiết thực. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới loa truyền thanh cơ sở, tờ gấp, pa nô; lồng ghép giao lưu, sinh hoạt văn hóa, lễ hội, hòa giải ở cơ sở…, đồng thời phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, trưởng họ tộc, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, vận động, thuyết phục người dân nghiêm túc tuân thủ, chấp hành pháp luật, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

3. Các văn bản pháp luật khác cần tiếp tục phổ biến, tuyên truyền

- Luật Hôn nhân và gia đình.

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Luật Trẻ em.

- Luật Bình đẳng giới.

- Luật Thanh nhiên.

- Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Bộ luật Dân sự.

- Bộ luật Hình sự.

- Luật Tố tụng hành chính.

- Luật Thi hành án hình sự.

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

III. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC

1. Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn phường.

2. Hình thức

- Quán triệt, phổ biến sâu, rộng các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 và các chỉ thị của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin và đa dạng hóa các kênh phổ biến, tuyên truyền pháp luật: đăng tải nội dung pháp luật lên mạng xã hội; xây dựng video clip tình huống pháp luật; cấp phát tờ gấp pháp luật; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh thành phố, phường và khu phố; qua hệ thống panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền; qua các cuộc đối thoại, họp dân, các câu lạc bộ, các cuộc thi, hội thi; tổ chức các hoạt động “Ngày Pháp luật Việt Nam”…

- Khuyến khích lựa chọn các hình thức tuyên truyền, phổ biến hiệu quả và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Hưởng ứng tích cực các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể cấp trên phát động.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Tư pháp

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, UBND phường triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Tham mưu UBND phường thực hiện phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, ưu tiên các hình thức Nhân dân dễ tiếp cận.

- Căn cứ Kế hoạch này chủ động tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 và các chỉ thị của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành.

- Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền pháp luật như: Lồng ghép trong các cuộc họp giao ban, họp UBND phường, họp dân, sinh hoạt của các đoàn thể, các hội thi, cuộc thi; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh phường và khu phố, cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật; treo pa nô, áp phích; tuyên truyền thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động phổ biến, tuyên truyền pháp luật…                      

2. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND phường, các tuyên truyền viên pháp luật của phường

Căn cứ Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, tham mưu UBND phường tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật thuộc chức năng, phạm vi quản lý.

3. Đề nghị UBMTTQVN phường và các tổ chức thành viên

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến hội viên, đoàn viên trực thuộc, đến người dân ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp. Nhân rộng mô hình điểm có hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở cơ sở.

Trên đây là Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền các Luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, công chức có liên quan triển khai thực hiện. Đề nghị UBMTTQVN phường và các tổ chức chính trị - xã hội phường phối hợp thực hiện./.

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn